Firma zabezpečuje

služby pre zákazníkov hlavne na území Banskobystrického samosprávneho kraja a v ich prevádzkach na území SR. Služby sú vykonávané odborne spôsobilými zamestnancami. Sporné otázky sú konzultované s inšpektormi štátneho odborného dozoru. Majiteľ firmy niekoľko rokov pôsobil ako inšpektor štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

 V rámci služieb firma vykonáva komplexné riešenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva, kontrolu a vzdelávanie.

 Jedná sa hlavne:

 - poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva

 - kontrolnú činnosť dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce zamestnávateľovi v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 - kontrolnú činnosť plnenia úloh právnických a fyzických osôb stanovených zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov

 - evidenčnú a kontrolnú činnosť plnenia úloh právnických a fyzických osôb stanovených zákonom č. 223/2001 o odpadoch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

 - školenia a odbornú prípravu

 - nácviky reakcií na havárie (úrazy, požiar a úniky nebezpečnýchlátok)

 Na základe zmlúv o sprostredkovaní so spolupracujúcimi partnermi firma zabezpečuje hodnotenie faktorov pracovného prostredia, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontroly skúšky a prehliadky technických zariadení, revízie, opravy, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnotechnických zariadení, čistenie a kontroly komínov. Rozbory a analýzy odpadov. Sanáciu znečistených plôch, likvidáciu odpadov.

 UDELENÉ OSVEDČENIA a OPRÁVNENIA

 - Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika číslo: ABT-000860-06

 - Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP číslo: VVZ-0094/11-01.1

 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany číslo: TPO 029/2013

Comments are closed.